Vissza a nyitóoldalra

Középiskolai felvételi – írásbeli

2022. január 6.

 

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsga 2022. január 22-én 10.00 órától lesz. (Időtartam: 2 X 45 perc, közben 15 perc szünet, a Különleges bánásmódot igénylő tanulók a számukra határozatban foglalt többlet idővel rendelkeznek.)

 

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.

 

Segédeszközök:

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl.zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A Különleges bánásmódot igénylő tanulók a számukra határozatban foglalt segédeszközöket használhatják.

 

 

 

A feladatlapok összeállítására vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpontban a Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak – magyar nyelvi és matematika – feladatlapjairól link alatt.

Az előző évek feladatlapjai megtalálhatók a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók link alatt.

 

A vizsga dolgozatainak javítása a Hivatal által kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik. A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a vizsga napját követő napon a Hivatal a honlapján közzéteszi.

 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintésére lehetőség 2022. január 26-án 8:00-16:00 óra között az iskola dísztermében lesz. A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal) másolat készíthető, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevétel tehető.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig, tehát 2022. január 27. – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Figyelem! A Hivatal a fenti kérelmek elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, ezért azokat nem lehet a Hivatalhoz benyújtani. A nem megfelelő helyre benyújtott kérelmek késleltetik az elbírálás folyamatát, a döntés meghozatalát. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Figyelem! A fellebbezés kizárólag a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézményhez nyújtható be! A fellebbezést az ügyre vonatkozó összes dokumentummal együtt a vizsgaszervező intézmény – egy munkanapon belül – továbbítja a Hivatalnak. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát a felvételi eljárásban érintett másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje

 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2022. február 7-éig. Amennyiben a Hivatal a fellebbezésnek helyt ad, a középfokú intézmény a határozatban foglaltaknak megfelelően új Értékelő lapot állít ki.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók értékelő lapjainak speciális tartalmára vonatkozóan részletes leírás olvasható a Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban linken letölthető tájékoztatóban.

 

 

Pótló írásbeli vizsga 2022. január 27-én 14 órától lesz.

A járványhelyzetre tekintettel második pótnap 2022. február 4. 14:00 óra.

 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni (pl. COVID-19 fertőzés vagy hatósági karantén). A pótló írásbelin való részvételhez írásos kérvényt kell benyújtani a vizsgát szervező intézmény vezetőjéhez. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. A pótló írásbeli vizsgát is csak az az intézmény szervezheti meg a tanuló számára, amely intézményben a központi írásbeli vizsgára jelentkezett.

 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

 

***

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást! Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, melynek határideje 2022. február 18.

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

 

 

Felvételi tájékoztató a 2022/2023-as tanévreVissza a(z) felvételizni szeretnék oldalra
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)