Tájékoztató mentességi kérelem benyújtásáról

Útmutató a kérelem benyújtásához

1. A kérelmet az iskola igazgatójának, jelen esetben Endrédi Józsefné Igazgató Asszonynak címezve kell benyújtani.
2. Kiskorú esetén a kérelmet a szülő nyújtja be, nagykorú esetén maga a vizsgázó. A kérelmen kérem feltüntetni a vizsgázó személyes adatait (születési hely, idő, anyja neve) és osztályát is.
3. A kérelmet csak érvényes pedagógiai szakértői véleménnyel együtt lehet beadni, a kérelemben szereplő mentesítés(ek)nek szerepelnie kell a dokumentumban, illetve annak is, hogy a mentesség az érettségi vizsgán is alkalmazható.
4. A kérelemben minden esetben szerepeljen tantárgyanként bontva, hogy a vizsgázó
– mely vizsgatárgy(ak) esetén
– milyen szintű vizsgán
– írásbeli és/vagy szóbeli része(ke)n
– szóbeli esetén kérhető többletidő a felkészülésre és a feleletre is
– milyen mentességet kér,

Példák:
1. angol nyelv tantárgy középszintű írásbeli érettségi vizsgán hosszabb felkészülési idő és helyesírás értékelése alóli felmentés, szóbeli vizsgán hosszabb feleleti idő kérése,
2. középszintű földrajz írásbeli érettségi vizsgán hosszabb felkészülési idő és számológép használatának engedélyezése, szóbeli vizsgán hosszabb felkészülési idő kérése,
3. középszintű matematika, emelt szintű történelem és középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli vizsgán hosszabb felkészülési idő biztosítása,
4. a matematika tantárgy érettségi vizsgája helyett hittan tantárgyból kérem az érettségi vizsga engedélyezését,
5. emelt szintű angol nyelv írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga engedélyezését kérem,

A vizsgaszabályzat rendelkezései szerint az igazgató – a szakértői bizottság véleménye alapján – a határozatában mentesítheti a vizsgázót egy-egy vizsgarész, vagy az értékelés egy vagy több részlete alól is.

MINTA_kiskorú jelentkező
MINTA_18 évet betöltött jelentkező
Kitöltött MINTA

Törvényi háttér

Az Nkt. 56. § (1)-(2) bekezdése és az Szkt. 60. § (2) bekezdése szerint a szakértői bizottság véleménye alapján a tanulót a saját középiskolájának az igazgatója mentesítheti az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.

A mentességre vonatkozó kérelmet (emelt- és középszinten egyaránt) a szükséges igazolásokkal együtt az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani a jelentkezést fogadó intézményhez, és az intézmény igazgatója az érvényes szakvélemény alapján dönt arról, hogy milyen mentességeket engedélyez a vizsgázónak. Az igazgató nem térhet el a szakértői bizottság javaslatától, mivel erre a jogszabályok nem adnak számára felhatalmazást. A szakértői vélemény a keltezése napjától érvényes.

Az R. 6. § (7), a 20. § (7) és a 37. § (1) bekezdése határozza meg, hogy az érettségi vizsgán az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatója milyen „mentességeket” engedélyezhet.

1. 6. § (7) Ha a vizsgázót – az Nkt. 56. § (1) bekezdése vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 60. § (2) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában – mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.

2. A vizsgázó részére – a szakértői bizottság szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. 19. § (1) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perc) meg kell növelni,

3. lehetővé kell tenni, hogy a szakértői bizottság szakvéleményében előírt, illetve az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számológép) használja,

4. a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól.

További információ:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato.pdf