Hagyományosan június első hétvégéjén ünnepli a magyar társadalom a pedagógusokat. Évek óta nagy boldogság volt számunkra, hogy ezen a napon a Budavári Önkormányzat, sőt időnként más szervezetek is elismerik tanáraink munkáját.
Idén ismét örülhettünk, mert a kiemelkedően dolgozó pedagógusaink munkáját magasabb szakmai fórumokon is elismerték.

Gilyén Mátyás matematika, latin és hittan szakos tanár Apáczai-díjat kapott, melyet a köznevelésért felelős miniszter adományoz a hosszú évek óta elkötelezetten, kiemelkedő színvonalon dolgozó pedagógusoknak. Az átadásra ünnepélyes keretek között a Pesti Vigadóban került sor.

A Budavári Önkormányzat minden évben iskolánként két pedagógus kiemelkedő munkáját ismeri el, és díszoklevéllel, virágkosárral jutalmazza őket. Ebben a tanévben iskolánkból Mészárosné Bohuss Ildikó biológia-kémia szakos és Kiri Andrea angol-történelem szakos tanárnők vehették át jutalmukat június 3-án, az Önkormányzat pedagógus napi ünnepélyen.

Szép szokása a fenntartóinknak, az Esztergom-budapesti EKIF-nek, hogy a Te Deum-on Szent Gellért-díjjal jutalmazza a 25 és 30 éves iskolák kiemelkedően dolgozó pedagógusait. Gimnáziumunk 2022-ben ünnepli újra alapításának 25. évfordulóját, így idén mi is a jutalmazottak körébe tartoztunk, hálásan köszönjük a fenntartónknak. Felterjesztésünkre öt tanár kapta meg a Szent Gellért díj arany fokozatát, az elmúlt évek alatt elkötelezett, hitvallással végzett, kiemelkedő nevelő-oktató munkájuk elismeréséül. Így Farkas Tamás hittan-történelem szakos tanár, Király Miklós énektanár, Kisfaludyné Balogh Fruzsina angol-magyar szakos tanár, igazgató-helyettes, Körmendy Károly földrajtanár, igazgató-helyettes valamint Pácz Tamás biológia-német szakos tanár voltak a kitüntettettek. A díjak átadására az Albertfalvai Szent Mihály templomban az év végi hálaadó misén került sor.
A kitüntetetteknek gratulálunk, a Jóisten áldása kísérje további munkájukat.

Gilyén Mátyás matematika, latin és hittan szakos tanár, 2002 óta tanít gimnáziumunkban. Már a megismerkedő időszakban megmutatkozott tehetsége a szakmai és nevelőmunkában egyaránt. Pályakezdőként meglehetősen sok pedagógiai tapasztalattal rendelkezett, melyet a Regnum Marianum mozgalomban szerzett, ahol több gyermekcsapattal dolgozott.
Megérkezésekor rögtön osztályfőnöki megbízatást is kapott, egy nagylétszámú fiúosztályt kellett a gyermekkorból a lázadó kamaszkoron átvezetni az érettségiig. Ő ezt pályakezdőként valamennyi kollega számára mintaképpen végezte el. Ezután még két osztálya volt, valamennyi hatévfolyamos, így 18 évig volt osztályfőnök.
Már az első időkben látszott különleges rátermettsége, így az osztályfőnöki munkaközösségvezetői megbízatást is megkapta. Követhető példát mutatott a többi kollega számára. Valamennyi osztályában volt családlátogatáson is, hogy a diákokat és családjukat jobban megismerje, tudja irányítani tanulmányaikban, támogatni őket nehézségeikben. Havonta legalább egy emlékezetes osztályprogramot szervezett nekik, mindig az adott korosztálynak legmegfelelőbbet, játékdélutánt, múzeumlátogatást, esetleg éjszakai túrát. Nyaranta rendszeresen gyalogtúrára, vizitúrára is vitte őket.
Az osztály hitéletének irányítása is kiemelt feladatot jelentett neki, diákjainak a szentségekre való felkészítésére is gondja volt, többnapos, kirándulással egybekötött, lelkigyakorlatot is szervezett nekik. Saját jól bevált gyakorlatait megosztotta a többi osztályfőnökkel, velük rendszeresen konzultált, önreflexiós beszélgetések keretében segítette őket gondjaik megoldásában, céljaik elérésében.
Szakmai eredményességét jól mutatja, hogy nagyon sok diákja választotta a mérnöki pályát jó matematika felkészítésnek köszönhetően. Latinversenyre is rendszeresen készített fel diákokat, egy diákja az Ábel Jenő Országos Versenyen országos első helyet ért el.
2019-ben a megüresedett igazgató-helyettesi tisztség betöltésére kapott megbízást, amit lelkesen elvállalt. Tevékenységének köszönhetően sok praktikus változtatást vezetett be környezetében. Jó időbeosztással, átlátható munkaszervezéssel végzi vezetői tevékenységét. Az elektronikus napló kezelése, az OKTV és az érettségik szervezése a legnagyobb feladatköre, de nagyon szívesen segít az iskolai ünnepélyek rendezésében is, környezetét is precíz, pontos előkészítő munkára készteti.
Sikerrel igyekszik megtalálni a legrátermettebb közvetlen segítőket, például az érettségi jegyzők személyét, ünnepségek szervezőit, így minden olajozottan zajlik körülötte.
Szakmai munkáját ugyanolyan lelkesen végzi csökkentett óraszámban is, továbbképzésekre is ugyanolyan rendszeresen látogat. Több alkalommal tartott bemutató órákat, iskolán belül és tágabb szakmai körökben is.
Hittantanárként szorosan együttműködik az iskola lelkivezetőjével, a hittantanárok munkáját az iskolán belül ő fogja össze, a ministránsokat ő irányítja már évek óta.
Kiemelkedő szakmai munkája, embersége, hazaszeretete, lelki élete, példamutatóan megélt családapai szerepe miatt javasolom kitüntetésre.

Mészárosné Bohuss Ildikó, biológia-kémia szakos tanár 2006 ősze óta tanít nálunk.
Szaktárgyait nagy lelkesedéssel kezdte tanítani az akkor még éppen csak újraindult, elég gyengén felszerelt iskolában. Biztatására egyre több tanítási eszközt szereztünk be, hogy eredményesebb lehessen a természettudományos oktatás.
Kezdettől fogva osztályfőnökként is tevékenykedik, a szülők és a diákok is elismeréssel nyilatkoznak nagy szakértelemmel és odaadással végzett munkájáról. Sokat tesz azért, hogy osztályában jó közösségi élet alakuljon ki.
Nagyon temperamentumos, magával ragadó egyéniségének köszönhetően sok diák választja a biológiát továbbtanulásának irányaként.
Nagy szaktudásával rengeteget ad és vár is el a diákoktól.
Többször tartott bemutató órákat, mind az iskola tanárainak, mind a katolikus iskolák tanárainak rendezett továbbképzések keretében. A Katolikus Pedagógiai Intézetben a kémia tantárgygondozói szerepet is ellátja.
Az iskolai közösségi élet egyik aktív szervezője, ötleteivel mindig színesebbé teszi az iskolai rendezvényeket. A Paksi Atomerőmű látogatására minden évben megszervezi a lehetőséget a 11. évfolyamos diákok számára. A Pályaorientációs nap egyik fő szervezője, rengeteg munkát öl ebbe, hogy évről évre egyre változatosabb legyen ez a nap.
Kollégiumi nevelőtanárként is dolgozik, heti egy alkalommal.
Az őszi szünetekben gyakran szervezett már Szalamandra tábort a biológiából érettségizőknek, s emlékezetessé teszi őket egyedi ötleteivel.
Az iskola köszönettel tartozik neki sokéves példamutató pedagógiai tevékenységéért, ezért terjesztjük fel jutalmazásra.

Kiri Andrea, angol-történelem szakos tanárnő 2011-ben érkezett iskolánkba, két gyermek édesanyja. Mindvégig mindkét tárgyát tanította, és egy év kihagyással mindig volt osztálya is. Pedagógus II. fokozatot ért el az életpálya besorolásban, angol tantárgyból minősült kiváló eredménnyel. Szakvizsgázott az Óbudai Egyetemen először mentortanári, majd közoktatásvezetői szakon is. 10 éve az idegen nyelvi munkaközösség vezetője, nyelvvizsga központokban is dolgozik.
Folyamatosan mentortanári megbízatást is kap az ELTE valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanárképző Karáról, a hallgatók elismeréssel nyilatkoznak nagy szakértelemmel és odaadással végzett munkájáról.
Az iskolai közösségi élet egyik legaktívabb szervezője, hihetetlen munkabírással rendelkezik. Iskolai, egyházmegyei, kerületi versenyekre készít fel diákokat, valamint nagyobb rendezvények aktív segítője is.
A lengyel testvériskolával való kapcsolatunk egyik fő szereplője, hisz velük is angol nyelven tartjuk a kapcsolatot.
Három éve a Pest Megyei Kormányhivatal megbízotti szerepet is ellátja az emelt színtű érettségik iskolai lebonyolításában. Precíz munkájával a KH is elégedett, egyre több tárgyat szerveznek ki hozzánk.
Az iskola köszönettel tartozik neki sokéves példamutató pedagógiai tevékenységéért, ezért terjesztjük fel jutalmazásra.

Farkas Tamás 2007 szeptembere óta tanít iskolánkban, elsősorban hittantanárként került ide. Néhány év múlva már osztályfőnök is, 10 éven keresztül a kollégium nevelőtanára is volt.
Folyamatosan képezi magát, mindig jár valamilyen továbbképzésre. Elvégezte Egerben a történelem szakot, azóta osztályának azt a tárgyat is tanítja.
A közoktatásvezetői szakvizsgát is letette, érettségi elnöki végzettsége is van.
Munkáját minden szinten, minden beosztásban példamutatóan végzi.
Mint szaktanár rendszeresen készül óráira, a legmodernebb pedagógiai módszerek is megtalálhatók nála folyamatos továbbképzésének köszönhetően. Fontosnak tartja a hittan tantárgyat, s munkájában ezt érezteti is. Minden évben ő irányította a hittanérettségire való felkészülést is, s neki is köszönhető ezek nagy száma.
Időbeosztása példaértékű, bármilyen feladatot elvégez határidőre, még soha sem kért halasztást. Ugyanilyen fegyelmezett kötelességteljesítést követel meg a diákjaitól is, nála mindenki időben behozza például az igazolásokat, vagy elvégez bármilyen számára előírt feladatot.
Egyéb osztályfőnöki feladatában is példás munkát végez. Tantermében mindig ragyogó rend uralkodik, soha nem szemetes, dekorációi naprakészek, frissek. A szülök segítséget is udvariasan és ügyesen használja fel.
Az osztálykirándulások tematikáját igényesen állítja össze, igyekszik sok értéket adni ezeken is.
A tantestületben nem kapott munkaközösség vezetői feladatot, ennek ellenére valamennyi iskolai programban lehet együttműködésére számítani.
Hittantanárként odafigyel a diákok lelkiéletére is, ebben, pl. misehallgatásban sem enged lazítást. Domokos atyának sokat segít, pl. áldoztatásban is. Az iskolai kápolnát is ő tartja rendben, misebor, ostyák beszerzése az ő feladata. Minden évben segít a pünkösdhétfői Karizmák ünnepére megszervezni a diákok részvételét, munkáját, az ott zajló játék az ő ötletei alapján van.
Eddigi munkája elismeréseként, köszönetül terjesztjük fel jutalmazásra.

Király Miklós, ének szakos tanár 2001 óta tanít iskolánkban. Kezdetben mintegy 250, jelenleg 780 diákkal szeretteti meg a zene és a zeneirodalom szinte valamennyi ágát.
Kezdettől fogva az ELTE énekszakos hallgatóinak mentoraként is tevékenykedik, a hallgatók elismeréssel nyilatkoznak nagy szakértelemmel és odaadással végzett munkájáról. Munkája alapozta meg az ELTE-n a jóhírünket, az egyetem rendszeresen sok hallgatót küld hozzánk.
Az elmúlt évek alatt még soha nem hiányzott, mindig első az iskolai munka számára. Az iskolai ének terem kialakításán sokat fáradozott, a szaktantermet egyedül használja, rendben tartja, vigyáz rá.
Egyedüli énekszakosként az iskola valamennyi diákját tanítja. Kedves humorral teli óráit a diákok várják, örömmel mennek az énekterembe. A diákok gyakran gyűjtik csokorba kedves humoros mondásait. Nagy szaktudásával rengeteget ad és vár is el a diákoktól.
Az iskolai közösségi életnek is egyik legaktívabb szervezője, ötleteivel mindig színesebbé teszi az iskolai rendezvényeket, hihetetlen munkabírással rendelkezik. Humora egyébként a nevelőtestületi értekezleteknek is elengedhetetlen része, mindig jókedvre deríti kollegáit is.
Iskolai énekkart is vezet, a kórus az egyéb rendezvények mellett az iskolai misék állandó szereplője. Domokos atyával szorosan együtt tud működni az iskolai misék zenei előkészítésében.
Minden évben egy kolleganővel szervezi az iskola farsangi Jótékonysági hangversenyét, rengeteg diákot és kollegát felkér és felkészít szereplésre a műsor színesebbé tétele érdekében, s elmaradhatatlan a „meglepetés” szám is, amik az ő ötletei alapján születnek.
A nyári táborokban is mindig aktív részt vállal, s emlékezetessé teszi őket egyedi ötleteivel.
Számtalan hangszeren játszik, az Aelia Sabina (III. kerületi Zeneiskola) zongoratanára is. Kántorként is tevékenykedik, valamint van egy saját kórusa is, amivel templomokban rendszeresen koncertezik.
Az iskola köszönettel tartozik neki sokéves példamutató, hittel átszőtt pedagógiai tevékenységéért, ezért terjesztjük fel jutalmazásra.

Kisfaludyné Balogh Fruzsina, magyar-angol szakos tanárnő 1999-ben, az egyetem elvégzése után érkezett iskolánkba. Azóta kisebb megszakításokkal, három gyermeke születése kapcsán folyamatosan itt dolgozik. Mindvégig mindkét tárgyát tanította, és mindig volt osztálya is. A későbbiekben szakvizsgázott magyarból, majd a drámapedagógia szakot is elvégezte. Egy időben az idegen nyelvi munkaközösség vezetője is volt, majd az osztályfőnöki munkaközösséget irányította, végül 2021 őszétől igazgató-helyettesként is tevékenykedik.
Folyamatosan mentor tanári megbízatást is kap az ELTE Tanárképző Karáról, a hallgatók elismeréssel nyilatkoznak nagy szakértelemmel és odaadással végzett munkájáról. Pedagógusi rátermettségét, változatos munkaformáit a Katolikus Pedagógiai Intézet szervezésében – magyar tanároknak tartott – továbbképzésen, bemutató óra keretében is láthattuk.
Az iskolai közösségi élet egyik legfontosabb szereplóje, hihetetlen munkabírással rendelkezik. Lengyelországi testvériskolánkkal való kapcsolatfelvétel is az ő nevéhez fűződik, kisfia születéséig ő volt valamennyi program fő szervezője, de azóta is aktív részese ezeknek a találkozásoknak.
Nagyobb rendezvények – szalagavatóbál, Hadik bál – főszervező feladatát is ellátja minden évben. A Hadik bált a TV csatornákon is ő népszerűsíti, gyönyörűen beszél és artikulál.
A kerületi Szavalóversenyek szervezésének egyik kulcsszereplője, évről évre nagy lelkesedéssel végzi ezt, az iskolák kulturális életét összefogó feladatot is, gyakran hozta iskolánkba a rendezvényt, s még az előző két évben online módon rendezett verseny szervezésében is örömmel vett részt és indított, felkészített diákokat.
2021 szeptembere óta igazgató-helyettesként is dolgozik. A mozanapló működtetése, valamint a középiskolai írásbeli felvételi szoftver kezelése a kiemelt feladata, emellett továbbra is a nagy rendezvények (pl. Szalagavató) fő szervezője, de a kisebb ünnepségekben is segítséget nyújt. Gyorsasága nagy segítség az iskolavezetőségben.
Imaéletünknek is kulcsszereplője, fuvolajátékával, vallásos irodalmi részletekkel színesíti a diákok imaóráit.
Az iskola köszönettel tartozik neki sokéves példamutató, hazaszeretettel, hittel végzett pedagógiai tevékenységéért, ezért terjesztjük fel jutalmazásra.

Körmendy Károly, földrajz szakos tanár 2000-ben, óraadóként kezdett dolgozni, majd 2001-től igazgató-helyettes lett iskolánkban. 2003-ban végezte el az emberismeret-etika szakot is. Évekig a Sapientia Főiskola hallgatóit is fogadta etika órákon, jelenleg ezt a tárgyat nem tanítjuk.
Gyermekkorát a Mátyás templom környékén élte, így szoros kapcsolatban van most is velük. Iskolai nagy miséinket, tanévnyitót, tanévzárót, ballagást így szívesen fogadják be, a templom berendezése az ő irányításával zajlik.
Az iskola alapítása idején az alapdokumentumok kidolgozásában nagy munkát vállalt. Hosszú évekig szerkesztette az iskola életét bemutató évkönyveket. 10 éves ünnepi évünkben pápai áldást is kért a díszkiadásra. A 10 éves jubileumi műsorunk fő szervezője is ő volt, kapcsolatai révén sikerült erre megszerezni a MOM Kultúrházat. 2007-ben, munkája elismeréseként Virág Benedek díjjal jutalmazta a Budavári Önkormányzat az iskola felterjesztésére.
2013-ban megszerezte mesterpedagógusi végzettségét, azóta rendszeresen minősítéseket is végez az Oktatási Hivatal megbízása alapján.
Az iskola vezetőségében elsősorban az éves munkaterv kidolgozásában, a hitéleti események egész éves tervének előkészítésében vállal szerepet. A házi mérések, évfolyamdolgozatok megszervezése az ő munkaköre. A felvételi szóbelik beosztása, a pontozási táblázat kezelése az ő feladatköre.
Az iskola egyik alapítványának, a Heinzely Alapítvány kuratóriumának elnöke. Ez biztosítja minden évben a Pro Vinea Domini díj odaítélését a diákok és tanárok szavazati alapján tanulmányi és magánéletében mintául szolgáló, egy-két végzős diák számára.
Nagyobb rendezvények – szalagavatóbál, gólyabál – főszervező feladatát is gyakran ellátta ez elmúlt évek alatt. Régebben két alkalommal karácsonyi előadást is rendezett a diákok részvételével.
Imaéletünk rendszerének kialakításában ő is részt vett, a zsolozsmás könyvet is ő nyomtatta, az érettségizők felkészítő imája az ő ötlete alapján született.
Az iskola köszönettel tartozik neki sokéves hazaszeretettel, hittel végzett pedagógiai tevékenységéért, ezért terjesztjük fel jutalmazásra.

Pácz Tamás, biológia-német szakos tanár 2005-ben érkezett iskolánkba, azóta egyre szerte ágazóbb a tevékenysége. A kezdetektől mindkét tárgyát tanította, és mindig volt osztálya is. Hosszú évek óta a Reál II. munkaközösség vezetője.
Biológia tanárként számos versenyre készített fel diákokat, a 7-12 korosztályig bárkit, a kerületi versenyektől az OKTV-ig. Közülük többen szép eredményeket értek el az elmúlt évek során. Pedagógusi rátermettségét, változatos munkaformáit a belső tudásmegosztás keretében tartott bemutató óráján is láthattuk. Ő szervezi meg minden évben az Állatok Világnapján az állatkerti látogatást és versenyt október elején.
A környezetvédelem is szívügye. Már évekkel ezelőtt a Naplás-tó környékére vitt diákcsoportokat kirándulás keretében szemétszedésre, valamit a környék megtisztítására rendezett „Te Szedd” akciókra is ő viszi a 9. évfolyamos diákokat. Idén a Fenntarthatósági Témahéten a KAPI továbbképző rendezvényén előadásra is vállalkozott.
Gyakran kapott német mentortanári megbízatást az ELTE Tanárképző Karáról, a hallgatók elismeréssel nyilatkoztak nagy szakértelemmel és odaadással végzett munkájáról. Német nyelvtudását kamatoztatja az ausztriai sítáborokban, valamint a bécsi adventi kiránduláson is, mindkettőnek ő a szervezője.
Az iskolai közösségi élet egyik legfontosabb tagja, hihetetlen munkabírással rendelkezik, minden területen lehet rá számítani. A Határon túli kirándulásokhoz ő írja meg az iskolai pályázatokat, minden évben utazik is Csíksomlyóra a csapattal. Rendszeresen pályázik a Felczak Alapítványnál is, ennek köszönhetően diákok kedvezményesen utazhatnak Lengyelország különböző tájaira. Hasonlóan számíthatunk segítségére a Rákóczi Szövetség által kiírt pályázatoknál, ahol szintén sok diák utazása válik kedvezményessé munkája révén. E szövetségnek ő az iskolai kapcsolattartója is. A munkácsi testvériskolával való kapcsolatunknak is állandó segítője.
A kollégiumban nevelőtanárként is dolgozik.
A sport szívügye, az iskolai sportprogramoknak is egyik fő szervezője. Reggeli focibajnokságot szervez évről évre, melyben az iskola valamennyi osztálya részt vesz. Nemcsak az iskolai, hanem a Katolikus iskolák sportéletét is aktívan segíti, már öt éve a KIDS vezetőségi tagja.
Nagyobb rendezvények – szalagavatóbál, Hadik bál – szervezésében is részt vesz, a palotás tánc betaníttatása, jelmezkölcsönzése az ő állandó vállalt feladata.
Az érettségi ügyintézésében is mindig számíthatnak segítségére, gyorsasága nagy segítség az érintett kollegáknak.
Plébániája hitéletében is aktív, még most is hittantáborok, cserkésztáborok szervezője, résztvevője.
Az iskola köszönettel tartozik neki sokéves példamutató, hazaszeretettel, hittel végzett pedagógiai tevékenységéért, ezért terjesztjük fel jutalmazásra.