Vissza a nyitóoldalra

Tanári díjak 2021

2021. december 29.

 

Endrédi Józsefné igazgató asszony méltatása a Knauz Nándor Díj átadásakor

Endrédi Józsefné 1980-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem kémia-fizika szakán. A Somogyi Béla Utcai Általános Iskola, későbbi nevén Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 20 éven át általános iskolásokat tanított, számtalanszor volt osztályfőnök, és korán bevonták a vezetői munkába is. A szaktárgyi korrepetálás, a tanulószoba és a kiránduló szakkör mellett két év után az iskolai, majd a kerületi osztályfőnöki munkaközösség vezetője lett. 1988-ban az ELTE-n elvégezte a pedagógiai előadói szakot, dolgozatában a diákok pályaválasztásának társadalmi meghatározottságát vizsgálva. 1987-ben miniszteri kitüntetést kapott, vezető pedagógus, és 1988 őszétől a fizika tantárgy kerületi munkaközösség vezetőjeként a kerületi tanulmányi versenyek szervezője lett. Hasonlóképp elköteleződött a kémia magas szintű oktatása mellett is. A fizika és kémia versenyek budapesti és országos fordulóira úgy készítette fel tanítványait, hogy az élenjáró gyakorlóiskolák tanulóival is felvették a versenyt.

Remek szakmai kapcsolatot tudott fenntartani a kerületi pedagógusokkal és egyetemi oktatókkal mindkét tantárgya esetében, bemutató óráin, a szakmai napokon a természetet mint csodálatos teremtett egységet vitte közelebb diákjaihoz. A millecentenárium évében 15 kerületi csapattal Magyar természettudósok versenyt szervezett, összekapcsolva a haza és a tudomány szeretetét. Minden továbbképzési lehetőséget megragadott, hogy új és új módszereket sajátítson el, mélyebb ismeretet szerezzen a diák- és pedagóguslélekről, hogy jobban felébreszthesse a gyermekekben rejlő kíváncsiságot a természetismeret iránt. A kerületi komplex mérések és versenyek folyamatos működtetése mellett programokban gazdag diákéletet élhettek növendékei nemcsak tanév közben, hanem a szünidei táborok során is.

A rendszerváltás éveiben részt vett iskolája új arculatának kialakításában, de az intézményösszevonások miatt húsz év után egy új iskolába hozta át magával tapasztalatait, gyermek- és tantárgyszeretetét: a lakhelye szomszédságában levő, a Budai Vár oldalában újraindított Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium tanára lett, amely azon a nyáron, 2000-ben vehette teljesen birtokba régi épületét. A kémia-fizika szakos tanár és reménybeli osztályfőnök váratlanul igazgatóhelyettesi munkakörbe került, amire igent mondva a vezetői életforma mellett is elköteleződött. Az első tanév a visszavett épület használhatóvá alakításával telt el, nagy lendülettel folyt a pedagógiai program, a helyi tanterv készítése, és 2001-ben kialakították az iskola kollégiumát. Az új tanév azonban ismét személyi változásokat hozott, és így Endrédi Józsefné igazgatói megbízatást, utóbb kinevezést kapott.

Az újraindulással küzdő gimnázium igazgatójaként nemcsak a létszám folyamatos növelésével, hanem az iskola pedagógiai programjának, szabályzatainak és házirendjének újra és újra átdolgozásával, ésszerűsítésével is egyensúlyban tartotta, és az új tanulmányi területekkel organikusan fejlesztette az intézmény életét. 2010-ben a kollégiumot a gimnáziummal közös igazgatású intézménnyé alakították. Az iskola létszáma pedig a 2001. évi 240 főről mára közel 700 főre emelkedett.

Igazgatói munkájának köszönhetően Buda legrégebbi gimnáziumát ma ismét a legjobban felszerelt intézmények között tartják számon: hét szaktárgyi terme mellett nyelvi labor és média stúdió, tornaszobák és interaktív termek állnak a tanárok és diákok rendelkezésére. Igazgatósága alatt megújult az iskola fűtés-, víz- és elektromos hálózata, felújították az aulák burkolatát, a vizes helyiségeket, kicserélték a külső nyílászárókat, a bejárati lépcsősort, és a tetőn napelemes rendszert alakítottak ki.

2003-ban a közoktatási szakértők felkészítő tanfolyamát, majd 2009-ben a BME közoktatási vezető szakvizsgás képzését végezte el, hogy a törvényességi és pedagógiai ellenőrzések elvárásainak szakmailag még jobban megfeleljen.

Mindeközben a Fenntartó, az igazgatótársak, a munkatársak, az alapítványok, a kivitelezők, a tanárképzésben együttműködő egyetemek, az önkormányzat és a számos közéleti szereplő mellett a szülőkkel is remek kapcsolatot ápol. A nevelőtestület és az iskola lelkiségének, imaéletének alakításában Jánosa Domokos plébános atyával együtt ünnepeket, lelki napokat, zarándoklatokat és kirándulásokat szervez, erős magyarságtudatával és nemzetünk iránti szeretetével alakítja az intézmény légkörét, magyar, keresztény és önzetlen történelmi példaképeket állítva a diákok elé szépíti annak tereit. Tíz éve tevékeny szervezője a gimnázium határon túli magyar kapcsolatait ápoló jótékonysági rendezvényének, a Hadik-bálnak, amelyen a támogató hírességek és vendégek között a lengyel és a munkácsi testvériskola küldöttségeivel is találkozhatunk.

Mindezek egy percre sem szorították háttérbe az iskola tanulmányi és nevelési munkájának tervezését, vezetését, kezdve a tantárgyfelosztással és az órarendkészítéssel, a tanév során zajló folyamatos ellenőrzésen át a fejlesztő és megújító tevékenységekig. Hagyományok, díjak, versenyek és emlékezetes programok ösztönzője és ébren tartója. Nem csupán szemmel tartja, vagy menedzseli, hanem anyai szeretettel tenyerén hordozza az iskola minden ügyét. Jelenléte élőben is demonstrálja a fizikai és kémiai modelleket: részecske módra másutt is jelen van, mint ahol hullámtermészete alapján mérhető, és elektronként az iskola bármelyik szintjén körbejárhat, nem csupán ott, ahol megjelenését valószínűsítik.

És amint kezdő tanárként tette: tanít és nevel. Ma is minden évben egy-egy osztályban hol egyik, hol másik tantárgyával viszi közelebb neveltjeit a teremtés csodájához és a Teremtőhöz, kémiából emelt szintű fakultációs csoportot vezet, és nem egyszer nagyobb óraszámban is helyettesít. Önképzésében is példaként áll előttünk: ma is részt vesz a továbbképzéseken, a mérés-értékelés másoddiplomás képzésen, és innovátor mesterpedagógusként is támogatja, hogy nevelőtestületének tagjai megkeressék és felszítsák magunkban a szakmai fejlődés iránti vágyat. Az Öveges Tanáregylet, a KIDS és a Pro Paedagogia Christiana Alapítvány vezetőségi tagja, a Budavári Virág Benedek, a Főváros Bárczy István díjak és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés birtokosa.

Szívén viseli a tanulási nehézséggel küzdő vagy fogyatékkal élő diákokat fejlődését, a vak és hallássérült diákok inklúzióját, a korrepetálásra szorulók haladását. Az iskola volt és jelenlegi diákjait, azok családját, a tanárokat olyan törődő szeretettel köszönti, támogatja, követi, és imádságaiban hordozza, hogy abban felfedezhető a nevéhez méltó máriás lelkület, valamint hiteles isten- és emberszeretetének forrása, a szentmise.

Kedves Marika! Egyszerűségedet ismerve, hogy mennyire nem magadnak, hanem a könyörülő Istennek tulajdonítod az érdemeket, Veled együtt adunk hálát ezekért a gazdag és az egyházmegye közösségét gazdagító évekért, eddigi áldozatos munkádért. Köszönjük, hogy Benned egy mindenki számára világító lámpást tett az Úr az gimnázium élére. Köszönjük, hogy ott, a hegytetőn is minden szélben kitartottál, és sokaknak mutattad úgy látható, tanári és vezetői munkáddal, mint láthatatlan imádságoddal, küzdelmeiddel a Krisztushoz vezető utat. És mert Szent Pió atya különösképpen közel áll hozzád, az ő szavait szabadon kölcsönözve dicsérjük mindnyájunk Mesterét: Áldott legyen az Isten, aki oly csodálatosan tudja életedben váltogatni az örömök és könnyek sorát, hogy ezáltal a lelkedet ismeretlen utakon a tökéletesség elérésére vezeti. Szeretettel gratulálunk, és az Úr adjon erőt a további feladataidhoz! (Berthóty László)

 

 

Polgár Hilda tanárnő ajánlása az Eötvös József Díjra

Polgár Hilda 1980-tól folyamatosan, több mint 40 éve pedagógus pályán dolgozik. Pályakezdőként szülővárosában, Szombathelyen helyezkedett el középiskolai matematika-fizika tanárként és kollégiumi nevelőként. Házasságkötése után Budapesten telepedtek le. Két gyermeke születése után a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában dolgozott, az intézmény új épületbe költözésekor a fizika szaktanterem és szertár kialakításában úttörő munkát végzett.

2008 óta van iskolánkban, egy régi kollégája hívására váltott munkahelyet. Azóta nálunk matematika-fizika szaktanárként, osztályfőnökként, reál szakos munkaközösség-vezetőként munkáját mindig nagy precizitással, hozzáértéssel, szívvel-lélekkel végezte. Minden korosztályt felkészített a számukra kiírt állami és egyházi versenyekre is mindkét szaktárgyából. A diákok sok esetben továbbjutottak magasabb szintre is elért eredményeikkel. Az ő irányításával végzik tehetséggondozó munkájukat kollégáink is a reál munkaközösségben, a korrepetálások rendszerességét, eredményességét is ő felügyeli. Szívén viseli minden évben az Arkhimédész-verseny színvonalas megszervezését is.

Egyéniségének egy különleges színfoltja a precizitása, rendszeretete, összeszedettsége, s ez is követendő a tantestület számára. Jó időbeosztásának köszönhetően még unokái nevelésében is sokat tud segíteni.

Diákok százai köszönhetik tudásukat, boldogulásukat az ő mély hivatástudattal végzett munkájának, hite, hazaszeretete, magyarságtudata példaértékű. (Endrédi Józsefné)

 

 

Devich Dénes tanár úr ajánlása a Trefort Ágoston Díjra

Devich Dénes több mint 20 éve hűségesen szolgálja a magyar köznevelést. A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium latin- és történelemtanáraként, osztályfőnökként több korosztály számára volt példaadó nemzeti elkötelezettsége, mérlegelő megközelítésmódja. Egykori diákjai közül számosan ma már a közélet meghatározó pontjain állnak helyt.

Pedagógusként hosszú ideje kulcsszerepet vállal a gimnázium határon túli kapcsolatrendszerének kiépítésében és működtetésében, számtalanszor vitt egész osztályokat Felvidékre, Erdélybe vagy éppen Délvidékre, megismerni az ott élő magyarok mindennapjait és megerősíteni a Kárpát-medencei magyar összetartozás gondolatát a fiatal generációkban.

Devich Dénes tanár úrnak kiemelkedő a tehetséggondozó és versenyekre felkészítő pedagógiai tevékenysége. Ennek során az elmúlt években a legnevesebb országos latin vetélkedés, az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyen szinte minden évben vannak jutalmazott vagy helyezett tanulói, emellett számos alkalommal készítette fel növendékeit történelemből az OKTV-re. A Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Szent Imre Gimnázium közös rendezésében szervezett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által is támogatott „A vasfüggönyön túl” című országos történelmi vetélkedőt az általa felkészített 12. évfolyamos csapat nyerte meg.

Devich Dénes 2017-ben Budapest I. kerület Budavár önkormányzatának elismerését vehette át pedagógusnap alkalmából. (Kisfaludy László)

 

 

Kisfaludyné Balogh Fruzsina felterjesztése a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Elismerő Oklevelére

Kisfaludyné Balogh Fruzsina, magyar-angol szakos tanárnő 1999-ben, az egyetem elvégzése után érkezett iskolánkba. Azóta – három gyermeke születése kapcsán kisebb megszakításokkal – folyamatosan itt dolgozik. Mindvégig mindkét tárgyát tanította, és mindig volt osztálya is. A későbbiekben szakvizsgázott mentor-tanári szakiránnyal, majd a drámapedagógia szakot is elvégezte. Egy időben az idegen nyelvi munkaközösség vezetője is volt, jelenleg az osztályfőnöki munkaközösséget irányítja.

Pedagógus II. fokozatot ért el az életpálya besorolásban, magyar tantárgyból minősült kiváló eredménnyel. Folyamatosan mentortanári megbízatást is kap az ELTE Tanárképző Karáról, a hallgatók elismeréssel nyilatkoznak nagy szakértelemmel és odaadással végzett munkájáról. Pedagógusi rátermettségét, változatos munkaformáit a Katolikus Pedagógiai Intézet szervezésében – magyar tanároknak tartott – továbbképzésen, bemutató óra keretében is láthattuk

Az iskolai közösségi élet egyik legfontosabb szereplője, hihetetlen munkabírással rendelkezik. Iskolai, egyházmegyei, kerületi versenyekre készít fel diákokat. Lengyelországi testvériskolánkkal való kapcsolatfelvétel is az ő nevéhez fűződik, kisfia születéséig ő volt valamennyi program főszervezője, de azóta is aktív részese ezeknek a találkozásoknak. Nagyobb rendezvények – szalagavató bál, Hadik Bál – főszervező feladatát is ellátja minden évben. A Hadik Bált a TV csatornákon is ő népszerűsíti. A kerületi szavalóversenyek szervezésének egyik kulcsszereplője, évről évre nagy lelkesedéssel végzi ezt az iskolák kulturális életét összefogó feladatot is, gyakran hozta iskolánkba a rendezvényt, s idén is lelkesen vettek részt az online versenyben.

Az iskola köszönettel tartozik neki sokéves példamutató, hazaszeretettel, hittel végzett pedagógiai tevékenységéért, ezért terjesztjük fel jutalmazásra. (Endrédi Józsefné)

 

 

Reischlné Rajzó Zsuzsanna felterjesztése a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Elismerő Oklevelére

Reischlné Rajzó Zsuzsanna matematika-informatika szakos tanárnő, aki közel 20 éve van a pedagógusi pályán, tizenegyedik éve tagja a tantestületünknek, azóta folyamatosan osztályfőnök is. Tapasztalt, szerteágazó szakmai és módszertani ismeretekkel rendelkezik.

Tanítási tevékenységében fáradhatatlan, megbízható, alapos, minden órájára egyforma lelkesedéssel készül. Az óráira a barátságos, oldott légkör a jellemző, segítőkészen fordul a diákok felé. A tanulási nehézségeket felismeri, a rászorulókat rendszeresen korrepetálja, szeretettel biztatja őket. Az általa tanított diákok érettségije is nagyon eredményes volt az elmúlt években, matematikából és informatikából egyaránt.

Pedagógusi rátermettségét, változatos munkaformáit a Katolikus Pedagógiai Intézet szervezésében – matematika tanároknak tartott – továbbképzésen, bemutató óra keretében is láthattuk. Az elmúlt tíz év alatt rengeteg, változatos program szervezésében is tevékeny részt vállalt. A Nyílt napokon, a Pályaorientációs napokon rendszeresen aktívan vesz részt. A nevelőtestületi munkát szakmai ötleteivel törekszik eredményesebbé tenni. Kulcsszerepe van a munkatársak „házi továbbképzésében”. Sokszor marad ott néhány érdeklődő kollégával, és informatikai kérdésekben, azok tanórai alkalmazásában segít bármely más szakot tanító tanárnak.

A tavaly márciusban bevezetett digitális munkarend óta még nagyobb lett az igény a szervezeti működést segítő, az iskolában és otthon egyaránt használható, egységes adattárolói, oktatást támogató kommunikációs felület kialakítására. A munkatársak támogatása az oktatási segédanyagok létrehozásához és a digitális térben való biztonságosabb mozgásához is szükséges. Ekkor került sor a Classroom alkalmazást is tartalmazó G Suite rendszer kialakítására és bevezetésére, melyet Zsuzsa végzett. Ez az óriási feladat rengeteg tanulást és utánajárást igényelt, az idő rövidsége miatt még nagyobb kihívás elé állította őt. Ekkor láttam meg igazán, hogy különlegesen nehéz helyzetben is mennyire tud küzdeni munkatársai és a diákok érdekében, éjt nappallá téve dolgozott ezen. Ennek nemcsak a digitális tanrend alatt van jelentősége, hanem a további innovatív oktatás alatt is, és ezért fenntartása egész évben munkát jelent számára.

Ezen pedagógiai tevékenység alapján ajánlom jutalmazásra. (Endrédi Józsefné)

 

 

Jótékonysági komolyzenei és irodalmi estVissza a(z) programok oldalraLanguageCert nyelvvizsgabemutató foglalkozás
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)