Vissza a nyitóoldalra

Központi írásbeli vizsgák

2021. január 17.

 

A vizsga menete:

 • A vizsga 2x45 percet vesz igénybe (kivéve, aki határozattal rendelkezik többletidő igénybevételének lehetőségéről). A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
 • Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.

 

Használható segédeszközök:

 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (Kivéve, akinek erről az intézmény igazgatójától határozata van.)

 

A dolgozatok megtekintése, észrevételek:

 • A megtekintés ideje és helye: 2021. január 27. 8:30-16:30, díszterem.
 • A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.
 • Észrevételt csak a hivatalos Javítási-értékelési útmutatótól való eltérésre hivatkozva lehet tenni. A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2021. január 23-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
 • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le a vizsgát szervező iskolában. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
 • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.
 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (Oktatási Hivatal) címezve - 3 napon belül - írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.
 • Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.
 • Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak.

 

Tájékoztatás az eredményekről:

 • Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. Elegendő egyetlen eredeti példányt átadni, mert a későbbi jelentkezéshez – ha az iskola kéri – a diák annak másolatát csatolhatja. A veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól szóló 16/2020. XII. 04) EMMI határozat 2. pontja valamennyi vizsganap esetében lehetővé teszi az értékelő lap megfelelően hitelesített példányának szkennelt formában történő megküldését, átadását.
 • A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lap alapján állapítja meg. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem kérhető.
 • Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

 

Pótidőpontok:

 

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 28-án (csütörtök) 14 óra.

 • Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
 • A megtekintés időpontja és helye: február 3. (szerda) 8:30-16:30, igazgatóhelyettesi iroda (705-ös terem).
 • A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2021. január 28-án 17 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
 • Észrevételeket a fentiekben meghatározott esetben és módon lehet tenni.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel elrendelt második pótló vizsga időpontja 2021. február 5. (péntek) 14 óra.

 • A pótló vizsganapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.
 • Az előző írásbeli vizsgákon alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2021. január 29. (péntek) 16 óráig elektronikus úton, írásban jelezhetik a 2. pótnapra vonatkozó részvételi szándékukat abban az intézményben, ahol az eredeti jelentkezésüket benyújtották.
 • A megtekintés időpontja és helye: február 10. (szerda) 8:30-16:30 igazgatóhelyettesi iroda (705-ös terem)
 • A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2021. február 5-én 17 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
 • A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2021. február 11. napján 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 2021. február 15-éig el kell bírálnia.

 

Elkezdődött a Nagyböjt!Vissza a(z) programok oldalraSzavalóverseny járványidőben
hétfő (december 6.)
Szaktanári fogadóóra
16:00-19:00
péntek (december 10.)
Olasz - francia délután
szombat (december 11.)
Munkanap
hétfő (december 13.)
Lelkinap
hétfő (december 20.)
Osztálykarácsonyok délután
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium Admin E-mail Levelezés (egyetemi.hu)